DJ TRANG DOLLY

Nama :  DJ THRANG DOLLY

umur : 30 tahun

tanggal lahir  : 8 januari 1987

Tempat lahir  :  Ho chi Minh , VIETNAM

profesi : DJ 

News Lainnya

CRISTINE REYES

PACHRAPA CHAICHUA

AYUNIA ELFAHREZ

Bar Refaeli

Bae Suzy